<% Response.Buffer = True %>

Ziyaretçi Defteri Alanımıza Hoş Geldiniz...

 

Mesaj Yaz        Tüm Mesajları Göster

  
<% function temizle(data) data = Trim(data) data = Replace(data , "<", "<") data = Replace(data , ">", ">") data = Replace (data ,"`","",1,-1,1) data = Replace (data ,"`","",1,-1,1) data = Replace (data ,"=","",1,-1,1) data = Replace (data ,"&","",1,-1,1) data = Replace (data ,"%","",1,-1,1) data = Replace (data ,"!","",1,-1,1) data = Replace (data ,"#","",1,-1,1) data = Replace (data ,"<","",1,-1,1) data = Replace (data ,">","",1,-1,1) data = Replace (data ,"*","",1,-1,1) data = Replace (data ,"\","",1,-1,1) data = Replace (data ,"And","",1,-1,1) data = Replace (data ,"'","",1,-1,1) data = Replace (data ,"Chr(34)","",1,-1,1) data = Replace (data ,"Chr(39)","",1,-1,1) temizle=data end function function buyukharf(bharf) bharf = Trim(bharf) bharf = Replace(bharf , "ı", "I") bharf = Replace(bharf , "i", "İ") bharf = Ucase(bharf) buyukharf=bharf end function function kucukharf(kharf) kharf = Trim(kharf) kharf = Replace(kharf , "I", "ı") kharf = Replace(kharf , "İ", "i") kharf = Lcase(kharf) kucukharf=kharf end function %> <% 'TARİH VE İD NOSU HİT VE ONAY STANDART DEĞİŞKENE İSİM GİRME 'aaaa bbbb cccc dolu olması istenecek şekilde mdbyolu="defter.mdb" tabloadi="defter" aaaa="adi" '1 TABLO daki ad aaa1="Ekleyen: " 'ÖN ADI bbbb="email" '2 bbb1=" Email Adresi :" cccc="url" '2 ccc1="Web siteniz:" dddd="baslik" '2 ddd1=" Başlık :" eeee="mesaj" eee1=" Mesaj :" %>

<% Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(""&mdbyolu&"") Set efkan = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") islem = Request.QueryString("islem") if islem = "sil" then call sil elseif islem="ekle" then call ekle elseif islem="arabul" then call arabul else 'işlem yukarıdakilerin hiç biri değilse kayitları çağır call kayitlar end if %> <% sub kayitlar sor = "Select * from "&tabloadi&" where ONAY like '%N%' order by id desc" efkan.Open sor,Sur,1,3 onaysiz=efkan.recordcount efkan.close sor = "Select * from "&tabloadi&" where ONAY like '%Y%' order by id desc" 'KULLANICI İÇİN efkan.Open sor,Sur,1,3 adet=efkan.recordcount shf = Request.QueryString("shf") if shf="" then shf=1 end if if efkan.eof or efkan.bof then Response.Write "

Kayıt Bulunamadı...." Response.End end if %>

MESAJLARINIZ

Onay Bekleyen Mesaj :(<%=onaysiz%>) <% efkan.pagesize =10 'bir sayfada gösterilecek adet efkan.absolutepage = shf sayfa = efkan.pagecount for i=1 to efkan.pagesize if efkan.eof then exit for %> <% efkan.movenext Next efkan.close %>
Yazan: "> <%=buyukharf(efkan(""&aaaa&""))%>      Tarih:  <%=efkan("tarih")%>        " target="_blank"> Web Sayfası
Başlık: <%=buyukharf(efkan(""&dddd&""))%>
<%=kucukharf(efkan(""&eeee&""))%>
 <%=efkan("ekleme")%>
<%=adet%> adet kayıt bulundu...
Sayfalar :
<% for y=1 to sayfa ' if shf=y then if y=cint(shf ) then 'bulunduğun sayfaya link yok response.write y else response.write " "&y&"" end if next end sub %> <%sub ekle%> DEFTERE YAZ

<%=aaa1%>

<%=bbb1%>

<%=ccc1%>

<%=ddd1%>

<%=eee1%>

<% sor = "Select * from "&tabloadi&"" efkan.Open sor,sur,1,3 if request.form(""&aaaa&"")="" or request.form(""&bbbb&"")="" or request.form(""&cccc&"")="" or request.form(""&dddd&"")="" or request.form(""&eeee&"")="" then 'Response.Write "

Tüm alanları doldurunuz...
" Response.Write "" Response.End end if kontrol1= InStr(request.form(""&bbbb&""),"@") kontrol2= InStr(request.form(""&bbbb&""),".") if kontrol1="0" or kontrol2="0" then Response.Write "" Response.Write "" Response.End end if efkan.AddNew efkan("onay") = "N" efkan("tarih") = Trim(Request.Form ("tarih")) efkan(""&aaaa&"") =temizle(Request.Form (""&aaaa&"")) efkan(""&bbbb&"") =temizle(Request.Form (""&bbbb&"")) efkan(""&cccc&"") =temizle(Request.Form (""&cccc&"")) efkan(""&dddd&"") =temizle(Request.Form (""&dddd&"")) efkan(""&eeee&"") =temizle(Request.Form (""&eeee&"")) efkan.Update Response.Write "" Response.Write "" 'Response.Redirect "defter.asp" efkan.close end sub %> <% sub arabul Response.Buffer = True if request("ara")="" then Response.Write "

LÜTFEN ARANACAK KELİMEYİ BELİRTİN..." Response.End end if ara=trim(request("ara")) sor = "select * from "&tabloadi&" WHERE onay ='Y' AND "&aaaa&" like '%"&ara&"%' OR onay ='Y' AND "&eeee&" like '%"&ara&"%' " efkan.Open sor,Sur,1,3 if efkan.eof or efkan.bof then Response.Write "

KAYIT BULUNAMADI" Response.End 'Response.Redirect "defter.asp" end if adet=efkan.recordcount shf = Request.QueryString("shf") if shf="" then shf=1 end if %> <%=adet%> adet "<%=ara%>" bulundu.. <% efkan.pagesize =10 '1 sayfada görüntülemek istediğiniz kayıt sayısı (değiştirebilirsiniz) efkan.absolutepage = shf sayfa = efkan.pagecount for i=1 to efkan.pagesize if efkan.eof then exit for %> <% efkan.movenext Next efkan.close %>
Yazan: "> <%=buyukharf(efkan(""&aaaa&""))%>      <%=efkan("tarih")%>        " target="_blank"> Web Sayfası
Başlık: <%=buyukharf(efkan(""&dddd&""))%>
<%=kucukharf(efkan(""&eeee&""))%>
 <%=efkan("ekleme")%>
Sayfalar : <% for y=1 to sayfa ' if shf=y then if y=cint(shf ) then 'bulunduğun sayfaya link yok response.write y else response.write " "&y&" " end if next set efkan =nothing end sub %>