kible

DÜNYA KIBLE GÜNÜ

Kıble, Mekke'de " Kabe" denilen kutsal bina olup, Allah'ın emri ile Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

İstikbal-i Kıble; Namazı kıbleye yönelerek kılmaktır. Namazı kıbleye yönelerek kılmak şarttır. Mekke'de bulunan ve Kabe'yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe'nin kendisine yönelir. Kabe'yi görmeyen kimse ise, Kabe'nin bulunduğu tarafa yönelerek namazını kılar.

Mekke şehrinin enlemi 21° 26 ' , boylamı 39° 49 '.

Güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü nokta (astronomik ifade ile deklinasyonu) her gün için değişmektedir.

Güneşin deklinasyonu ;

21 Haziranda kuzey yarım küresinde +23° 27 ' , 21 Aralıkta güney yarım küresinde 23° 27 '  'dır.

Kıble Saati ; Kabe'nin bulunduğu nokta , güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü yer ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

Güneş arz üzerinde görünen seyri sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerinde bulunduğu yerden alınan izdüşümü Mekke'nin tam üzerinde bulunduğundan Mekke'nin enlemi ( 21° 26 ' ) ile Güneşin deklinasyonu (21° 26 ' ) aynı olmaktadır.

Türkiye saatine göre 28 Mayıs günü saat 12 18'de ve

16 Temmuz günü saat 12 27;'de Edirne'den Kars'a kadar kıble saatleri aynı olmaktadır.

Dünyanın değişik ülkelerinde , kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte günleri değişmediğinden bu ki güne yani 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerine Dünya Kıble Günü denilmektedir.

 

Kıble istikameti nasıl bulunur?

Nemâzı Kâ’beye karşı kılmakdır. Kâ’be için kılmak değildir. Kıble önce (Kudüs) idi. Hicretden onyedi ay

sonra, Şa’bân ortasında salı günü öğle veyâ ikindi nemâzının üçüncü rek’atinde iken Kâ’beye dönülmesi emr olundu.

Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, Kâ’beye rastlarsa, Hanefî ve Mâlikî mezheblerinde nemâz sahîh

olur. Bu zâviye takrîben 45 derecedir. İstanbulun kıble istikameti, cenûbdan yirmidokuz derecelik bir zâviye [açı]

kadar şarkdadır. Bu açıya (Kıble zâviyesi) denir. Harîta üzerinde bir şehr ile, Mekke şehri arasında çizilen doğruya

(Kıble hattı) denir. Bu hat, kıble istikametini gösterir. Güneş bu hat üzerine gelince, (Kıble sâati) olur. Bu hat ile bu

şehrden geçen tûl dâiresi arasındaki zâviyeye (Kıble açısı) denir. Bir şehrin kıble istikameti, tûl ve arz derecelerine

tâbi’dir. Şimâl nısf kürede, zevâl vaktinde, güneşin bulunduğu cihet yâhud mahallî zevâlî zemâna ayarlı bir sâat

makinesi üfkî olarak yüzü semâya doğru ve akrebi güneşe doğru tutulunca, akreb ile oniki rakamı arasındaki zâviyenin

orta hattı [açı ortayı], takrîben cenûbu gösterir. Meyl-i şems ve ta’dîl-i zemân sıfıra ne kadar yakın ise netîce o kadar

hassas olur. İstanbulun kıble istikameti iki yol ile bulunur: 1- Kıble açısı ile. 2- Kıble sâati ile. 1- İstanbuldan geçen tûl

dâiresinin istikâmetinden, ya’nî cenûb cihetinden Kıble açısı kadar şarkına dönülürse, Kıbleye dönülmüş olur. K açısı

şöyle hesâb olunur: Mekke-i mükerremenin arz [enlem] derecesi a´ = yirmibir derece yirmialtı dakîka, Greenwich’den

tûl [boylam] derecesi t´ = otuzdokuz derece elli dakîkadır. İstanbulun arzı a = 41 derece, tûlü t = 29 derece

olduğundan, arz derecelerinin farkı 19 derece 34 dakîka, tûl farkı f = 10 derece 50 dakîkadır. İstanbulun takrîbî kıble

açısı K, (Ma’rifetnâme)deki hendesî îzâhdan istifâde edilerek:

İhtâr: İstanbulun Mekke-i mükerremeden tûl farkı f, 60° den küçük olduğu için, bu K, aşağıdaki kat’î

müsâvâtın verdiği netîceye yakındır. Tûl farkı 120° den çok ise, Mekke-i mükerremenin Erd küresi merkezine göre

simetriği olan nokta (tûlü – 140,17°, arzı – 21,43°) için takrîbî düstûr ile K Kıble açısı hesâb edilir. Netîcenin 180° den

farkı alınarak takrîbî kıble zâviyesi [açısı] bulunur.

Ş, Şehrin şâkülünün küre-i semâyı kesdiği nokta, Z, zevâl noktası, AZ, Nısfünnehâr dâiresidir.

Kürevî müsellesâtdan çıkarılan şu müsâvât kat’î kıble zâviyesini verir:

Burada a ve t, kıble açısı bulunacak yerin arz ve tûl dereceleridir. a ekvatorun şimâlinde (+), cenûbunda (–) dir.

t Londra (Greenwich)nın şarkında (+), garbın-da (–) alınır. Bulunan K, o şehrden biri cenûba, diğeri kıbleye

müteveccih iki hat [kavs] arasındaki açıdır.

Kıbleyi bulmak için, t´ = 39,83° kıble tûlü ile –140,17° tûlü’nden ibâret çemberin ikiye ayırdığı Erd küresinde,

cografî cenûbdan i’tibâren, kıblenin şarkında bulunan yerlerde garba, garbında bulunan yerlerde şarka, K açısı kadar

dönülür. Bu düstûr ile bulunan K, garba dönülecek mahallerde (–), şarka dönülecek mahallerde (+) çıkmalıdır. Hesâb

netîcesi bunun tersi çıkarsa, (+180°) veyâ (–180°) ilâve edilerek kıble açısı bulunur. Meselâ, t=67°, a=25° olan

Karachi için CASIO hesâb makinesinde şu düğmelere basılır:

39.83 – 67 = cos x 25 sin – 25 cos x 0.3925 = Min 39.83 – 67 = sin ÷ MR = INV tan Kıble zâviyesi [açısı] –87°

27 dakîka bulunur.

İstanbul için +28 derece 21 dakîka [kısacası 29°] bulunmakdadır. Kat’î ve (takrîbî) olarak hesâb edilen ba’zı

K’lar aşağıdadır. Son üç değer simetrik üsûl ile bulunmuşdur. Münih: 50° (47°), Londra: 61° (52°), Basel: 56° (50°),

Frankfurt: 52° (47°), Tokyo: 113° (130°), New York: 122° (134°), Kumasi: 115° (125°).

2- İstanbulda, kıble sâati ile kıble istikâmeti şöyle bulunur: 170.ci sahîfede sağdaki şeklde B noktası, CŞ kıble

hattının bir AB meyl dâiresini dik kesdiği noktadır. ABŞ dik kürevî müsellesde, Napier müsâvâtına göre, cos (90-a) =

cotan i x cotan K dır. Dâimâ tan A x cotan A=1 olduğu için, sin a = (1 / tan i) x (1 / tan K) dır. Buradan tan i = 1 /(sin a

x tan K) olur. Meselâ 2 şubat günü için Privileg hesâb makinasında E/C 1÷41 sin ÷ 28.21° tan = arc tan

düğmelerine basınca, i=70,5 derece bulunur. İstanbul için, dâimâ i=70,5 dir. ABC dik kürevî müsellesinde de, cos

(i+H)= tan x cot d dir. ABŞ müsellesinde, cos i= tan a x cot d olduğundan, cot d = cos i / tan a olup, cos (i+H)= tan

x cos i ÷ tan a olur. E/C 16.58 tan x 70,5 cos ÷ 41 tan=arc cos – 70,5 =÷15= düğmelerine

basınca, H fadl–ı dâir zemânı, ya’nî CZ kavsi için 1 sâ. 45 dakîka bulunur. Kedûsînin Rub’-ı dâire hâşiyesinde diyor

ki, (Ayârlanmış mürî, kıble hattına getirilince, haytın kavs-i irtifâ’da rastladığı derecenin temâmîsi, İstanbulda Kıble

sâatı vaktinin fadl-ı dâir derecesi olur. 15’e bölünce, fadl-i dâir sâati olur). Fadl-ı dâir sâatini 12 den çıkarıp, tâdil-i

zemân ve tûl farkını hesâba katarak güneşin kıble hizâsında bulunduğu andaki (Kıble Vakti) veyâ (Kıble sâati)

hergün için, müşterek sâate göre hesâb edilir. Misâlimizde 10 sâ. 33 dak. olur. Ezânî zuhr vaktinden Fadl-ı dâir ve bir

Temkin çıkarılınca, ezânî Kıble sâati 5 sâ. 6 dak. olur. Bu anda güneşe dönülürse kıbleye dönülmüş olur. Kıble,

cenûbun şarkında ise, güneş de şarkda, ya’nî öğleden evvel olup, vakt düstûrundaki H nin (-) olması îcâb eder. =

meyl-i şemsdir. = a´ = 21.43° olunca, güneş senede iki kerre tam Kâ’benin üstüne gelir. Bu günlerde, bütün

dünyâda bu ânda (kıble sâati vaktinde), güneşe dönen kıbleye dönmüş olur.

Ahmed Ziyâ Beğ, tûl ve arz derecelerini biraz büyük alıp, hesâbı logaritme cedveli ile yaparak, İstanbul için

yaklaşık K=29 derece bulmuşdur. İstanbulda, Kandilli iskelesindeki câmi’ tekrâr yapılırken, mihrâbı bu düstûr ile

hesâb edilmişdir.

Pusula (kıble nümâ) ile, cenûb cihetini bulup, bundan otuzbir derece şarka dönülürse, İstanbulda kıbleye

dönülmüş olur. Fekat pusulanın ibresi magnetik kutubları göstermekdedir. Bunlar ise erd küresinin ekseninin kutubları

değildir. Magnetik kutubların yeri de zemânla değişmekdedir. Altıyüz sene kadar bir zemânda, hakîkî kutublar

etrâfında bir devr yapmakdadır. Bir şehrde pusula doğrultusu ile hakîkî kutub doğrultusu arasındaki zâviyeye (Sapma

açısı) denir. Her yerin sapma açısı başkadır. Şimâlden şarka (+) veyâ garba (–) doğru pusula ibresinin 30° sapdığı

meskün mahaller vardır. Bir yerin sapma açısı da, her sene değişmekdedir. O hâlde, bir yerde cihet, pusula ile

bulunursa, kıble açısına, sapma açısını eklemek veyâ çıkarmak lâzımdır. İstanbulun sapma açısı takrîben + 3° dir.

Bunun için, İstanbulda pusula ile anlaşılan cenûb cihetinden: 28° + 3° = 31° şarka dönünce, kıbleye dönülmüş olur.

Cenûb ciheti, kutub yıldızı ile veyâ sâat ile yâhud yere çizilen (Nısf-ün-nehâr) hattı ile bulunursa, kıble açısına

sapma açısını eklemek lâzım olmaz. İstanbulda cenûbdan 29 derece şarka dönülerek, kıble ciheti bulunur. Bunun için

sâatımızı masa üzerine koyup, altı sayısı cenûba çevrilir. Yelkovan beş üzerine getirilince, kıbleyi gösterir.

Hastalık ve düşman, hırsız korkusu veyâ yanlış bulmak ile, kıbleden ayrılmak farz nemâzlarda da, câiz ise de,

vapurda, trende kıbleye dönmek şartdır.

Müsâfir, vapurda ve trende, farz nemâza, kıbleye karşı durup, secde yeri yanına pusula koymalı. Vapur ve tren

döndükce, kendisi kıbleye karşı dönmelidir. Yâhud başka birisi, sağa sola döndürmelidir. Nemâzda göğsü kıbleden

ayrılırsa, nemâzı bozulur. Çünki, vapur, tren, ev gibidir. Hayvan gibi değildir. Otobüsde, trende, dalgalı denizde

kıbleye dönemiyenlerin, farz nemâzları câiz olmıyacağından, bunlar, yolda oldukları müddetçe şâfi’î mezhebini taklîd

ederek, öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı cem’ edebilir. Hanefî mezhebinde olan, yolda kıbleye dönemiyecek ise,

yola çıkdıkdan sonra, gündüz bir yerde durduğu zemân, öğle vaktinde öğleyi kılınca, hemen ikindiyi de

kılmalı, gece durulduğu zemân, yatsı vaktinde akşamı ve sonra yatsıyı bir arada kılmalı ve bu dört nemâza niyyet

ederken (Şâfi’î mezhebini taklîd ederek edâ ediyorum) diye niyyet etmelidir. Şâfi’î ve mâlikî mezhebine göre, giriş ve

çıkış günlerinden başka üç günden ziyâde kalmağa niyyet etdiği bir yere girince, yâhud dört günden önce biteceğini

sandığı işi için gitdiği yerde onsekiz günden çok kalınca mukîm olur. Buradan çıkınca, 80 kilometreye gitmeğe niyyet

etmedikçe, seferî olmaz. (Fetâvâ-i fıkhiyye)de buyuruyor ki, (Seferde, ikindi ile cem’ ederek kılmak için, öğleyi

gecikdirse, öğle vakti çıkdıkdan sonra, mukîm olsa, önce öğle nemâzını kazâ eder. Öğleyi kazâya bırakdığı için

günâha girmez.) Dişinde kaplama veyâ dolgu olduğu için mâlikî veyâ şâfi’î mezhebini taklîd eden, üç günden çok ve

onbeş günden az kaldığı yerde, farzları kasr etmemeli, dört rek’at kılmalıdır. Kasr ederse, iki rek’at kıldığı farzları

mâlikî ve şâfi’î mezhebine göre sahîh olmaz. Dört rek’at kılarsa, hanefîde mekrûh olur ise de, sahîh olur. Derisi,

yabancı kadına değince veyâ nemâzda abdesti bozulunca, mâlikî mezhebine göre, nemâzının sahîh olması da,

böyledir. Bu kimsenin, seferî olarak kaldığı yerde, harac olmadan, nemâzlarını cem’ edemiyeceği 54. cü madde

sonunda bildirilmişdir.

Ramezân-ı şerîfin başlamasını hesâb ile, takvîm ile önceden anlamak câiz olmaz ise de, kıbleyi hesâb ile, kutup

yıldızı [pusula] ile ve nemâz vaktlerini astronomik hesâblarla hâzırlanan takvîmden anlamak câizdir. Çünki hesâb ve

âlet ile, temâm bulunmasa da, çok zan elde edilir. Kıble ve nemâz vaktleri, fazla zan ile kabûl olur.

Mihrâb bulunmıyan, hesâb, yıldız gibi şeylerle de anlaşılamıyan yerlerde, kıbleyi bilen, sâlih müslimânlara

sormak lâzımdır. Kâfire, fâsıka ve çocuklara sorulmaz. Kâfire, fâsıka, mu’âmelâtda inanılırsa da, diyânâtda [ya’nî

ibâdetlerde] inanılmaz. Kıbleyi bilen kimseyi aramağa, lüzûm yokdur. Kendisi araşdırır. Karâr verdiği cihete doğru

kılar. Sonradan, yanlış olduğunu anlarsa, nemâzı iâde etmez.

Kıble, Kâ’benin binâsı değildir, arsasıdır. Ya’nî yerden Arşa kadar, o boşluk kıbledir. Bunun için kuyu [deniz]

dibinde, yüksek dağların tepesinde [tayyârede], bu cihete doğru kılınabilir. [Hâcı olmak için de, Kâ’benin binâsına

değil, o arsaya gidilir. Başka yerlere giden, hâcı olamaz.]

İbni Hacer-i Mekkî hazretleri (Fetâvâ-i fıkhiyye)de buyuruyor ki, (Kâ’benin binâsını, şimdiki şeklinden

değişdirmek câiz değildir, harâmdır. Bugünkü binâyı Haccâc yapmışdır. Halîfe Hârûn-ür-Reşîd, bunu değişdirip,

Abdüllah ibni Zübeyrin yapdırdığı doğru şekli vermek istedikde, imâm-ı Mâlik “rahmetullahi teâlâ aleyh” mâni’ oldu.

Şimdiden sonra, değişdiren olursa, fitne çıkmamak ve eski binâyı zedelememek şartı ile yapılan değişiklikleri yıkmak

vâcibdir. Yoksa vâcib olmaz).

Hastalık sebebi, malın çalınmak tehlükesi ile veyâ gemide batmağa sebeb olursa veyâ yırtıcı hayvan, düşman

görmek tehlükesi varsa veyâ hayvânından inince, yardımcısız binemiyecek ise ve hayvânı kıbleye karşı durdurunca,

arkadaşlar beklemez ise, iki nemâzı cem’ eder. Cem’ edemezse, farzı da gücü yetdiği tarafa doğru kılar ve iâde etmez.

Çünki, bu özrlere kendisi sebeb olmamış, semâvî, ya’nî gayr-i ihtiyârî olmuşdur. Kıble cihetini bilmiyen kimse,

mihrâba bakmadan, bilene sormadan, kendi araşdırmadan kılarsa, kıbleye rastlamış olsa bile, nemâzı kabûl olmaz.

Fekat, rastlamış olduğunu, nemâzdan sonra öğrenirse kabûl olur. Nemâz arasında öğrenirse kabûl olmaz. Kıbleyi

araşdırıp da, karâr verdiği cihete kılmazsa, rastladığını anlasa bile, tekrâr kılması lâzım olur. Bunun gibi, abdestsiz

olduğunu veyâ elbisesinin necs olduğunu veyâ vakt girmediğini sanarak kılan ve sonra bu zannının doğru olmadığını

anlıyan, tekrâr kılar.

[Kıble cihetini anlamak için, güneş gören bir yere bir çubuk dikilir. Yâhud, bir ipin ucuna anahtar, taş gibi

birşey bağlanıp sarkıtılır. O günkü takvîm yaprağında yazılı (Kıble sâati) vaktinde, çubuğun, ipin gölgeleri, kıble

istikâmetini, güneşin bulunduğu yer de, kıble cihetini gösterir. Güneş, gölgenin kıble tarafındadır.]

Bu cedvelde tûl dereceleri 5'er derece ara ile cedvelin üstüne ve altına, arz dereceleri de 2'şer derece ara ile

cedvelin ortasına yukarıdan aşağıya doğru yazılmışdır. Tûl derecelerinden altı çizili olanlar garbî (-), diğerleri şarkî (+)

dır. Şimâl yarım küresinde bulunan mahaller için birinci ve ikinci sıradaki tûl dereceleri, cenûb yarım küresinde

bulunan mahaller için ise 3.cü ve 4.cü sıradaki tûl dereceleri kullanılır. Kıble açısı aranılan mahallin tûl derecesinin

bulunduğu sütûn ile bu mahallin arz derecesinin bulunduğu satırın kesişdiği yerdeki rakam, bu mahallin kıble açısı

derecesidir. Birinci ve dördüncü sıradaki tûl dereceleri için mahallin cenûbundan garbına, ikinci ve üçüncü sıradaki tûl

dereceleri için ise cenûbundan şarkına kıble açısı kadar dönülünce kıbleye dönülmüş olur. Bu açılar güneş veyâ kutub

yıldızı ile anlaşılan coğrafi cenûb istikametinden olup, pusula ile ölçmelerde sapma açısını da hesâba katmak îcâb

eder.

 

ISTIQBÂL-I QIBLA:

C’est effectuer la prière rituelle de namâz (salât) tourné vers la Ka’ba. Cela ne signifie pas l’accomplir pour la

Kaaba. Autrefois, Quds (Jérusalem) était la première Qibla. Mais, depuis le dix septième mois de l’Hégire et pendant

qu’on effectuait la troisème rak’at de la prière adh-dhouhr ou al-asr du Mardi à mi-Sha’bân, il fut recommandé de tourner

vers la Kaaba. Si la direction de l’angle entre les nerfs optiques concerne la Kaaba, la prière effectuée sera valide selon les

madhabs Hanafite et Mâlikite. Et cet angle est approximativement de 45°. La direction de qibla d’Istanbul est à l’Est d’un

angle de 29° à partir du Sud. C’est « l’angle de Qibla ». La ligne entre une ville sur la carte et la Mecque est appelée

« l’axe de Qibla » . Cet axe montre la direction de la qibla. Quand le soleil arrive sur cet axe, c’est alors « l’heure de

Qibla ». Et l’angle entre cet axe et le cercle de longitude qui passe par cette ville,c’est appelé « l’angle de Qibla ». La

direction de qibla d’une ville dépend des degrés de longitude et de latitude. Quand on met la surface d’une montre

horizontalement vers le ciel et son flèche vers le soleil au mement de midi, dans le hémisphère nordique, la bissectrice de

l’angle entre la flèche et le chiffre 12 montre approximativement le sud. Au fur et à mesure que la déclinaison du soleil et

l’équation de temps sont proches de zéro, le résultat est si sensible. On peut obtenir la direction de Kaaba d’Istanbul de

deux méthodes : 1. Avec l’angle de Qibla 2. Avec l’heure de Qibla.

1. Quand on tourne de la direction du cercle de longitude qui passe par une ville, c’est à dire de la direction du Sud

vers l’Est d’une quantité de l’angle de Qibla, on trouve la direction de Qibla. On peut calculer l’angle de Q comme le

suivant : Le degré de latitude de la ville de Mekka mukerrama est f = 21°26' ; le degré de longitude de Greenwich l= 39°

50'. Comme la latitude d’Istanbul est f = 41° , sa longitude est l= 29° , la différence des degrés de latitude est de 19° 34',

celle de longitude est d= 10° 50'. On peut obtenir l’angle approximatif de Qibla Q d’Istanbul comme le suivant en

utilisant l’explication géometrique dans le livre de Ma’rifatnâma :

AVİS : Comme la différence ,d, entre les longitudes d’Istanbul et de Mekka mukarrama est moins de 60°, ce point de Q

est bien proche du résultat obtenu avec la formule suivante. Si la différence de longitude est plus grande de 120°, on peut

trouver le Q en utilisant la formule approximative (longitude = -140.17° et latitude = -21.43°) pour le point symétrique

de Mekka mukarrama par rapport au centre de la Terre. En soustrayant le résultat de 180°, on trouve Q.

AN représentent le méridien ; S = le point où un endroit intersecte à plomb la surface de la Terre ; N= le

point de midi, quand le soleil est au zenith.

La formule exacte pour Q est:

f et l sont ici les degrees de latitude et de longitude pour trouver Q, l’angle de Qibla d’un endroit. f est au (+) au nord et au

(-) au sud de l’Equateur. l est au (+) à l’Est et au (-) à l’Ouest de Greenwich. Le Q calculé est l’angle entre deux directions

de l’endroit dont l’une est vers le sud et l’autre vers Qibla (Mekka).

Pour trouver la Qibla, on tourne d’un degré de Q du sud géographique vers l’Ouest aux endroits situés à l’Est de

Qibla et vers l’Est aux endroits situés à l’Ouest de Qibla sur la Terre divisée en deux régions par le cercle composé de

deux méridiens dont l qui passe par Mekka est (= 39.83°) et l’autre est (= -140.17°). Le résultat du point Q doit être au (-)

aux endroits à l’Est,et au (+) aux endroits à l’Ouest. Si le resultat obtenu est opposé, alors on peut trouver l’angle de Qibla

en additionnant (+ 180°) ou (-180°). Par exemple, pour Karachi dont l =67°, f =25°, on appuie sur les boutons suivants du

calculateur CASİO :

39.83-67 = cos x 25 sin - 25 cos x 0.3925 = Min 39.83-67 = sin ÷ MR = INV tan.

L’angle Q is obtenu comme -87° 27' pour Karachi.

Q pour Istanbul est +28° 21'. [ globalement 29°]

Quelques valeurs de Q calculées par la formule exacte ou approximative sont comme le suivant. (Les trois dernières

valeurs sont obtenues par la méthode symétrique) :Munich : 50°(47°) , Londres : 61°(52°), Basel : 56°(50°), Frankfurt :

52°(47°), Tokyo : 113°(130°), New York : 122°(134°), Kumasi : 115°(125°)

2- Trouver la direction de Qibla direction pour Istanbul par la méthode de l’heure de Qibla d’une ville: sur la

figure, les mouvements de la Terre et du soleil sont indiqués et là, le point B est celui avec lequel la direction de Qibla CS

est perpendiculaire au cercle de déclination ou méridien AB. Sur le triangle à l’angle sphérique ABS de droite, d’après

l’équation de Napier, cos (90°- f) = sin f= cot i x cot Q, et comme tan A x cot A=1, sinf = (1/tan i) x (1/tan Q). İci, tan i

=1/(sinf x tan Q). Par exemple, au 2 Février , quand on appuie sur les boutons d’un calculateur Privileg E/C 1÷41 sin ÷

28.21° tan = arc tan , on obtient, i=70,5 °. L’équation est toujours i=70,5 pour Istanbul. Dans l’angle sphérique

ABC, cos (i+H)= tan x cot d . Dans l’angle ABS, comme cos i= tan a x cot d , cot d = cos i / tan a et, cos (i+H)=

tan x cos i ÷ tan a. E/C 16.58 tan x 70,5 cos ÷ 41 tan=arc cos – 70,5 =÷15= l’angle horaire H, c’est à

dire l’arc de CN est obtenu 1heure 45 minutes. L’annotation Rub’-i-dâira de Kadûsî est comme le suivant: « Quand on

met l’aiguille sur la ligne de qibla, le complément de l’angle indiquée par la corde sur l’arc d’altitude est le degré de

l’angle horaire du temps de l’heure de Qibla d’İstanbul. Quand on la divise par 15, le résultat obtenu est l’angle horaire

H ». On compte pour tous les jours « l’heure de Qibla » ou le « temps de Qibla » d’après le temps universel au moment où

le soleil est à l’alignement de Qibla en soustrayant l’angle horaire de 12 :00 et en y comptant la différence d’équation de

temps et de longitude. Dans l’exemple suivant, le temps universel est 10h33. quand on soustrait l’angle horaire et une

durée de tamkin du temps de dhur adhani, on obtient l’heure de qibla adhani comme 5h6'. Quand on tourne à ce moment

là vers le soleil, cela signifie qu’on tourne vers la Qibla. Si la qibla est à l’est du nord, il faut que le soleil soit à l’Est, c’est

à dire, le temps soit avant midi et que H au temps d’équation soit au signe (-). = déclination du soleil. Quand = a´ =

21.43°, soleil arrive juste sur la ville de Mecque deux fois par an. Pendant ces jours là et à ce moment là ( à l’heure de

qibla), quand on tourne vers le soleil dans tous les coins du monde, c’est tourner vers la qibla.

Ahmed Ziyâ Beg a compté Q=29° pour İstanbul en additionnant largement les valeurs d’altitude et de longitude et

en utilisant des tableaux de logarithme. On a utilisé cette formule de calculation quand on recostruisait le mihrâb de la

mosquée de port de Kandilli à İstanbul.

Quand on trouve le sud à l’aide du compas et puis on y tourne de 31° vers la direction de l’Est, cela veut dire

qu’on a tourné vers la qibla à İstanbul. Mais l’aiguille du compas indique les pôles magnetiques ; et ceux-ci ne sont pas

ceux de l’axe terrestre. Les endroits des pôles magnétiques changent avec le temps. Ils complètent leur rotation autour des

vrais pôles en une durée de six cents ans. L’angle entre la direction magnétique et la vraie direction pôlaire est appelé la

déviation magnétique. Chaque endroit a un angle de déviation différent. Il y a des endroits peuplés où l’aiguille du

compas fait une déviation de 30° du Nord vers l’Est (+) ou vers l’Oeust (-). Et la place de l’angle de déviation d’un

endroit change tous les ans. Donc, quand on trouve la direction de Qibla par le compas, il faut additionner ou soustraire

l’angle de déviation magnétique de l’angle de Qibla. L’angle de déviation magnétique d’Istanbul est approximativement

de +3°. Quand on tourne de la direction du Sud indiqué par le compas vers l’Est de 28°+3°= 31° à İstanbul, on trouve la

direction de Qibla.

Si on trouve la direction de Sud à l’aide de l’étoile polaire ou de la montre ou de la ligne méridienne tracée sur le

sol, il ne faut pas y additionner l’angle de déviation à celle de qibla. A Istanbul, on peut trouver la direction de Qibla en

tournant de 29° vers le Sud. Pour le faire, on met la montre sur la table ; le chiffre 6 de la montre doit être tourné vers le

sud. Quand on met la grande aiguille sur 5, c’est la Qibla.

Quand même qu’il est permissible de se détourner de la qibla pendant l’accomplissement de la prière de salât

obligatoire à cause de la maladie, de la peur de l’ennemi, de voleur ou en se trompant de direction, mais il est obligatoire

de tourner vers la qibla dans le train ou en bateau quand on commence à la pratiquer.

Le voyageur doit mettre un compas sur le lieu où il fait sa prosternation de sa prière rituelle de namaz obligatoire

en bateau ou en train et il doit tourner vers la qibla pendant que le bateau ou le train change de direction. Ou bien, un autre

compagnon doit le diriger toujours vers la qibla. Si sa poitrine quitte la qibla pendant qu’il pratique sa prière rituelle de

namaz, cette prière devient nulle. Car, le bateau ou le train c’est comme la domicile. La situation de voyager sur l’animal

n’est pas pareille. Comme la prière rituelle de ceux qui ne peuvent pas se diriger toujours vers la qibla parce qu’ils

voyagent en bateau, en train ou en bus n’est pas valable, ceux-ci peuvent suivre la règle de la madhab Chafi’ite et

pratiquer ainsi la prière de midi avec celle de l’après-midi et la prière du soir avec celle de nuit pendant que leur voyage

dure ( Rassembler ou accomplir deux prières ensemble s’appelle « djam » ou regroupement à posteriori). Si un Hanafite

voyageant a des difficultés de tourner vers la qibla, il doit accomplir tout de suite la prière de l’après-midi avec celle de

midi pendant une halte ou une escale et accomplir la prière de soir puis celle de nuit pendant la halte de nuit. Et celui-ci

doit formuler l’intention (niyyah) pendant l’accomplissement de ces quatre prières qu’il les accomplit en suivant l’école

Chafiite. Selon les écoles Chafiîte ou Malikite, quand un voyageur a l’intention de séjourner plus de trois jours, excepté

les journées d’aller et retour, ou s’il y reste plus de dix huit jours dans une ville où il croyait qu’il en retournerait avant

quatre jours, il devient là muqîm (résident). S’il n’avait pas l’intention de s’éloigner de cette ville pour une distance de

quatre-vingts kilomètres, il ne devient pas safarî. Il est écrit comme le suivant dans le livre « Fatâwâ-i Fiqhiyya » : « Si

un mousafir (safarî, voyageur) retarde la prière de dhuhr (mi-journée) pour la réunir avec celle d’al asr ( aprè-midi) mais

s’il devient muqîm après la fin de midi, il doit refaire d’abord la prière de dhuhr ; mais il ne devient pas pécheur à cause

de son abandon de sa prière de dhuhr (midi) ». Des Hanafites qui suivent l’école Malikite ou Chafiîte à cause des

obturations ou de la couronne dans les dents ne doivent pas raccourcir les prières fard (obligatoires), doivent pratiquer les

quatre rak’at dans les endroits où ils séjournent plus de trois jours et moins de quinze jours. S’ils font le qasr (raccourcir),

leurs prières accomplies en deux rak’at ne sont pas sahîh (valable, valide, authentique) d’après les madhab (écoles)

Malikite et Chafiîte. L’accomplissement en quatre rak’at est makruh d’après l’école Hanafite mais c’est sahîh (acceptable,

valide, valable). D’après la madhab Malikite, c’est pareil en cas de la rupture de l’ablution (woudou) pendant

l’accomplissement de la prière ou toucher contre la peau d’une femme qu’il est possible d’épouser. Un safarî ( voyageur)

ne peut pas faire djam (rassembler ses prières) sans avoir une charge insupportable (haraj) dans un lieu où il séjourne.

Bien qu’il ne soit pas permis de déterminer d’avance le début du Ramadân-i sherîf en utilisant les calendriers ou la

calculation, il est permis de trouver la direction de Qibla par la calculation, par le compas ou l’étoile polaire et

d’apprendre les temps des prières en utilisant les calendriers préparés par les calculations astronomiques. Car, les résultats

trouvés par les calculations ou à l’aide des instruments d’observation sont authentiques même s’ils ne soient pas exacts.

Les temps des prières et la direction de qibla sont valables par la conviction aussi.

Il faut demander la direction de Qibla aux musulmans qui la connaissent bien aux endroits où il n’y a pas de

mihrâb ou il est difficile de trouver la direction de qibla par les calculations ou l’aide des étoiles. On ne doit pas la

demander aux infidèles, aux musulmans fâsiq ou aux enfants ; mais, on peut leur croire dans les affaires (ma’amalât). Il

n’est pas nécessaire de demander la direction de la Qibla aux autres. Un musulman peut la rechercher lui-même. Il

accomplit sa prière vers la direction qu’il décide. S’il comprend qu’il s’était trompé de direction, il ne lui faut pas

accomplire de nouveau cette prière.

La Qibla n’est pas l’édifice ou le bâtiment de Kaaba ; c’est son emplacement, son terrain. Cela veut dire que cette

espace à partir du sol jusqu’au ciel, c’est la Qibla. C’est la raison pour laquelle, on peut accomplir la prière vers cette

direction même dans les profondeurs des mers, au sommet des montagnes, en avion, etc. Pour accomplir le Hadj

(pèlerinage), l’essentiel est de se trouver sur l’emplacement de la Kabaa, non dans l’édifice. Ceux qui visitent les autres

endroits ne peuvent pas être hadji.

Hadrat Ibni Hajar-i Makkî écrit dans son livre Fatâwâ-i-fiqhiyya: « Il n’est pas permis, il est haram (défendu) de

transformer l’édifice de Kaaba. C’est Hajjâj qui a construit la forme actuelle de Kaaba. Quand le calife Hârûn-ur-Rashîd

avait voulu reconstruire dans la forme authentique appartenant à Abdullah Ibni Zubayr, Imâm-i Mâlik, ‘rahmatullâhi

ta’âl⠒alaih’ l’avait empêché. Il est wâjib de démolir les changements faites après à condition de ne pas endommager

l’édifice original ou ne pas causer de fitna (discorde) ; sinon il ne sera pas wâjib ».

En cas de maladie, de danger de vol, de perte ses marchandises, de naufrage, d’animal sauvage, d’ennemi ou si on

ne peut pas reprendre son animal sans l’aide de personne ou si les compagnons n’attendent pas quand il se dirige vers la

qibla, on fait djam, c’est à dire on rassemble, réunit les deux prières de namaz. Si on ne peut pas le faire, on accomplit la

prière obligatoire vers une direction où on peut tourner et on ne la refait pas (iada). Car, ces excuses sont involontaires. Si

un musulman qui ne connaît pas la direction de qibla accomplit sa prière sans regarder mihrâb ou sans demander aux

autres ou sans la rechercher, cette prière n’est pas valable même s’il trouve par hasard la qibla. Quand même, s’il apprend

après avoir accompli sa prière qu’il avait trouvé par hasard la direction correcte de la qibla, alors cette prière de namaz est

valable. S’il l’apprend pendant la prière, c’est nulle non plus. S’il la recherche mais s’il n’accomplit pas sa prière vers la

direction qu’il décide, il doit la raccomplir même s’il comprend qu’il avait trouvé par hasard la direction de qibla.

Pareillement, celui qui accomplit sa prière de namaz mais qui croit qu’il n’avait pas d’ablution ou il y avait de l’impureté

(najs) sur ses vêtements ou le temps de la prière n’avait pas commencé, il doit raccomplir cette prière de namaz même s’il

comprend après qu’il s’en était trompé.

[ Pour trouver la direction de la Qibla, on dresse verticalement une baguette sur un sol qui voit le soleil ; ou bien, on laisse

pendre une corde au bout de laquelle on attache un morceau de pierre ou une clé ; A l’heure de Qibla indiquée sur la

feuille du calendrier de ce jour-là, les ombres de la corde ou de la baguette montrent la direction de la Qibla, et la place du

soleil montre le sens de la Qibla. A ce moment-là, le soleil est à côté de qibla de l’ombre.]

ANGLES DE QUİBLA POUR DES ENDROİTS AVEC DE DİVERSES LATİTUDES ET LONGİTUDES

Sur ce tableau, des longitudes sont imprimées dans les lignes dessus et dessous avec une intervalle de 5° et

latitudes dans la colonne moyenne avec une intervalle de 2°. Les longitudes soustitrées sont à l’ouest (–) et le reste est à

l’est (+) de Londres. Les longitudes dans les lignes 1 et 2 sont pour le nordique et 3 et 4 pour l’hémisphère méridional. La

figure sur la section transversale de la colonne comprenant la longitude et celle de la ligne comprenant la longitude et

celle de la ligne comprenant la latitude pour un endroit donne l’angle de Qibla Q pour elle. Le Qibla sera fait face en

tournant des degrés de Q du sud à l’ouest pour des lignes (1 et 4) et à l’est pour des lignes (2 et 3). Ces angles de Q sont

mesurées à partir du sud géographique travé par le soleil ou pôle-étoile. Si la mesure est faite avec une boussole, la

déviation magnétique (de l’emplarement) doit être prise en considération.